Manifestation CGT. 29 mai 1968

Manifestation CGT. 29 mai 1968